atomymaxsite25

Préparation du document
คํานํา
โปรแกรม AtomyMaxsite เวอร�ชัน 2.5 นี้ เป�น Software ที่พัฒนาโดยใช� maxsitge 1.10 คุณ
อัษฎา อินต�ะ จากเว็บ http://www.mocyc.com เป�นฐานในการพัฒนา รวมทั้งได�รวบรวมความรู�จากผู�มี
ประสบการณ�หลายๆ ท�านในการแลกเปลี่ยนเรียนรู� ผสมผสานจนเกิดเป�น software ที่ชื่อ
AtomyMaxsite โดยเริ่มต�นพัฒนามาตั้งแต�ป� 2552 ในเวอร�ชันแรกคือ 1.50,2.0 และพัฒนาต�อเนื่องมา
จนป�จจุบันเป�นเวอร�ชัน 2.5
AtomyMaxsite 2.5 เป�น Software ที่เขียนจากภาษา php เก็บข�อมูลโดยใช�ฐานข�อมูล Mysql
สามารถทํางานได�ทั้งใน host ที่เป�น windows , unix , freebsd , linux เป�นต�น มีการบริหารจัดการใน
ส�วนของ admin ที่เป�นมิตรกับผู�ใช�งาน ใช�งานง�าย ไม�มีความซับซ�อน ภาษาในโปรแกรมเป�นภาษาไทย
ทั้งหมด มีความยืดหยุ�นในการใช�งานและการพัฒนาต�อ เหมาะสําหรับหน�วยงานทางการศึกษา และ
หน�วยงานทั่วๆ ไปที่จะนําไปใช�สร�างเว็บไซต�ของหน�วยงาน หรือจะสร�างเว็บไซต�ส�วนตัวก็เหมาะสม
ต�องขอขอบคุณผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุกท�านที่ทําให�งานชิ้นนี้สําเร็จลงได� หวังเป�นอย�างยิ่งว�า
AtomyMaxsite2.5 นี้ จะเป�น CMS ของคนไทย เพื่อคนไทย ขอให�นําไปใช�ให�เกิดประโยชน�อย�างไม�มี
ข�อจํากัดใดๆ ผลบุญกุศลในครั้งนี้ขออนุโมทนาบุญให�กับ พ�อ แม� ผู�ให�กําเนิด ภรรยาและบุตร ผู�อยู�
เคียงข�างและเป�นกําลังใจด�วยดีตลอดมา
ชัดสกร พิกุลทอง
ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านผือ
สารบัญ
เรื่อง หน�า
บทที่ 1………………………………………………………………………………………… 1
1.1 การติดตั้งโปรแกรม atomymaxsite โดยจําลองเครื่องที่มีระบบปฏิบัติการ
windows เป�นเครื่อง server……………………………………………………… 1
1.2 การติดตั้งโปรแกรม atomymaxsite2.5 ใน hosting ที่เป�น host จริง อาจจะเป�น
ระบบปฏิบัติการ windows หรือ unix ก็ได�……………………………………… 10
1.3 ติดตั้งโปแกรมสําหรับ ftp ข�อมูลขึ้น host โดยโดยใช�โปรแกรมจัดการ ftp……... 11
1.4 ติดตั้งโปแกรมโปรแกรม atomymaxsite2.5 ใน host จริง……………………….. 15
บทที่ 2………………………………………………………………………………………… 16
2.1 การเข�าระบบของ admin………………………………………………………… 16
2.2 การตั้งค�าพื้นฐานเว็บไซต�……………………………………………………….. 17
2.3 การจัดการผู�ดูแลระบบ………………………………………………………….. 17
2.4 การจัดการแก�ไขข�อมูลส�วนตัว………………………………………………….. 19
2.5 การจัดการสมาชิกเว็บไซต�……………………………………………………… 20
2.6 Filemanager …………………………………………………………………… 21
2.7 การจัดการ Block ……………………………………………………………… 22
2.8 การแก�ไข Editor Talk …………………………………………………………. 24
2.9 การจัดการข�อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต� ……………………………………………… 24
2.10 การจัดการข�าวประชาสัมพันธ� ………………………………………………... 25
2.11 การจัดการสาระความรู� ……………………………………………………….. 29
2.12 การจัดการไฟล�ดาวน�โหลด …………………………………………………… 32
2.13 การจัดการ Blog ของสมาชิก …………………………………………………. 34
2.14 การจัดการทําเนียบบุคลากร …………………………………………………... 35
2.15 การจัดการผลงานทางวิชาการ ………………………………………………… 38
2.16 การจัดการคลังรูปภาพ ………………………………………………………… 40
2.17 สมาคมศิษย�เก�า ………………………………………………………………… 41
2.18 การจัดการกระดานข�าว ………………………………………………………… 42
2.19 การจัดการสมุดเยี่ยม …………………………………………………………… 44
2.20 การจัดการปฏิทินกิจกรรม ……………………………………………………... 44
2.21 การจัดการฝากข�อความ ………………………………………………………... 47
สารบัญ (ต�อ)
เรื่อง หน�า
2.22 การจัดการสุ�มรูปภาพ …………………………………………………………... 48
2.23 แบบสํารวจความคิดเห็น ………………………………………………………. 49
2.24 การบริหารโครงการ/งาน ……………………………………………………. 51
2.25 การจัดการเมนู หน�าที่สร�างเอง และการเชื่อมโยงเว็บไซต�ภายนอก…………. 53
2.26 การ backup ข�อมูลและฐานข�อมูล …………………………………………… 55
บทที่ 3 …………………………………………………………………………………….. 56
ภาคผนวก …………………………………………………………………………………. 57
บทที่ 1
การติดตั้ง
โปรแกรมสร�างเว็บไซต�ด�วยโปรแกรม atomymaxsite2.5 ตัวนี้ สามารถติดตั้งได�ทั้ง
ระบบปฏิบัติการ windows และระบบปฏิบัติการตระกูล unix เช�น Linux หรือ Freebsd ก�อนอื่นขอให�ไป
Download atomymaxsite ได�ที่เว็บไซต� http://banphue.sytes.net/?name=shop
1.1 การติดตั้งโปรแกรม atomymaxsite โดยจําลองเครื่องที่มีระบบปฏิบัติการ windows เป�น
เครื่อง server
ดาวน�โหลดโปรแกรม appserv จากเว็บไซต� http://www.appservnetwork.com/ เลือกเวอร�ชันที่
ต�องการ
คู�มือการติดตั้งโปรแกรม AppServ (PHP แอพพลิเคชั่นเซิร�ฟเวอร�)
ผมเลือกโปรแกรม AppServ v2.5.10 Setup ในชุดติดตั้งโปรแกรม PHP แอพพลิเคชั่นเซิร�ฟเวอร�
สําหรับติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows โดยในชุดติดตั้ง AppServ นี้ ประกอบด�วยโปรแกรมต�าง ๆ
ดังต�อไปนี้
1. Apache สําหรับทําหน�าที่เป�นเว็บไซต�เซิร�ฟเวอร�
2. PHP สําหรับทําหน�าที่เป�นตัวแปรภาษา PHP
3. MySQL สําหรับทําหน�าที่เป�นดาต�าเบสเซิร�ฟเวอร�
เนื้อหาในส�วนนี้จะกล�าวถึงวิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ (PHP แอพพลิเคชั่น
เซิร�ฟเวอร�) โดยก�อนทําการติดตั้ง ให�ตรวจสอบภายในเครื่องก�อนว�าได�มีการติดตั้งโปรแกรม AppServ
เอาไว�ในเครื่องหรือไม� โดยสามารถดูได�จาก start->Programs แล�วดูว�ามีโปรแกรม AppServ หรือไม� ถ�ามี
ให�ทําการ Uninstall ออกก�อน เพราะอาจเกิดข�อผิดพลาดในการทํางานของโปรแกรมได�
�����������������โดย นายชัดสกร พิกุลทอง
รองผู�อํานวยการโรงเรียนเขวาไร�ศึกษา อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
http://maxtom.sytes.net Mail :��������������������������������������
คู�มือการใช�งานโปรแกรม AtomyMaxsite2.5
หน�า 2
การติดตั้งโปรแกรม AppServ (PHP แอพพลิเคชั่นเซิร�ฟเวอร�)
ก�อนการติดตั้ง จะตั้งมั่นใจก�อนว�าขณะนั้น ผู�ติดตั้งมีสิทธิในการติดตั้งโปรแกรมในเครื่อง
คอมพิวเตอร� (มีสิทธิ์เทียบเท�ากับ Administrator)
1. ให�เป�ด Folder ที่ชื่อ Step_1 ที่อยู�บนแผ�นซีดี จะเห็นไฟล�ที่ชื่อ appserv-win32-2.5.10.exe สั่ง
run โดยกดดับเบิลคลิกที่ชื่อไฟล� จากนั้นจะปรากฏหน�าจอ ดังรูป
กดปุ�ม Next จะปรากฏรายละเอียดเงื่อนไขของโปรแกรม License Agreement ต�องกดปุ�ม I Agree
จะไปขั้นตอนต�อไป
2. จากนั้นที่หน�าต�าง Welcome ให�กดปุ�ม Next จะปรากฏหน�าจอ ดังรูป
จากนั้นที่หน�าต�าง Choose Destination Location เป�นการกําหนดไดเร็คทอรี่ที่จะติดตั้งโปรแกรม
ซึ่งกําหนดค�าเริ่มต�นเป�น C:\AppServ ให�กดปุ�ม Next จะปรากฏหน�าจอ ดังรูป (ไม�แนะนําให�เปลี่ยนค�า
path ตรงนี้ครับ เนื่องจากจะกระทบกับการตั้งค�าของ Web Server ที่กําหนดไว�ได�)
3. ระบบจะให�ตั้งชื่อ Server และใส� email ของผู�ดูแลระบบ เสร็จแล�วก็ให�ตั้ง password ของ
ผู�ดูแลระบบ ในการใช�งาน mysql (ระบบฐานข�อมูล) ต�องจะให�ดีนะ
Username=root
Password={ตั้งเอง}
���������������� โดย นายชัดสกร พิกุลทอง ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านผือ (สพป.มค.3)
โรงเรียนบ�านผือ ต.หนองกุง อ.ชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม 44160
http://banphue.sytes.net Mail :��������������������������������������
คู�มือการใช�งานโปรแกรม AtomyMaxsite2.5
หน�า 3
4. ชุดติดตั้งจะทําการติดตั้งโปรแกรม Apache + PHP + MySQL ลงในระบบ หลังจากการติดตั้ง
เสร็จเรียบร�อย จะปรากฏหน�าจอดังรูป
5. คลิกเพื่อเช็คเลือกให�สตาร�ท Apache และ MySQL เมื่อเป�ดเครื่องใหม�ทุกครั้ง หลังจากนั้น กด
ปุ�ม Finish เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง
���������������� โดย นายชัดสกร พิกุลทอง ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านผือ (สพป.มค.3)
โรงเรียนบ�านผือ ต.หนองกุง อ.ชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม 44160
http://banphue.sytes.net Mail :��������������������������������������
คู�มือการใช�งานโปรแกรม AtomyMaxsite2.5
หน�า 4
การเริ่มต�นใช�งาน (Start) PHP แอพพลิเคชั่นเซิร�ฟเวอร�
โดยปกติเมื่อเป�ดเครื่องคอมพิวเตอร� โปรแกรม Apache เว็บไซต�เซิร�ฟเวอร� และ MySQL ดาต�า
เบสเซิร�ฟเวอร�จะทํางานโดยอัตโนมัติ แต�หากโปรแกรมไม�ทํางาน เราสามารถสั่งให�เริ่มต�นทํางานได�
โดยวิธีการดังนี้
1. รัน Apache เว็บไซต�เซิร�ฟเวอร� โดยคลิกที่เมนู
Start -> Programs -> AppServ -> Manual Control Server -> Apache Start
2. รัน MySQL ดาต�าเบสเซิร�ฟเวอร� โดยคลิกที่เมนู
Start -> Programs -> AppServ -> Manual Control Server -> MySQL Start
การหยุดใช�งาน (Stop) PHP แอพพลิเคชั่นเซิร�ฟเวอร�
หากต�องการหยุดการทํางานของโปรแกรม Apache เว็บไซต�เซิร�ฟเวอร� และ MySQL ดาต�าเบส
เซิร�ฟเวอร� สามารถสั่งให�หยุดทํางานได� โดยวิธีการดังนี้
1. หยุดการทํางาน Apache เว็บไซต�เซิร�ฟเวอร� โดยคลิกที่เมนู
Start -> Programs -> AppServ -> Manual Control Server -> Apache Stop
2. หยุดการทํางาน MySQL ดาต�าเบสเซิร�ฟเวอร� โดยคลิกที่เมนู
Start -> Programs -> AppServ -> Manual Control Server -> MySQL Stop
การลบ (Uninstall) โปรแกรม AppServ (PHP แอพพลิเคชั่นเซิร�ฟเวอร�)
หากต�องการลบโปรแกรม AppServ ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร�ที่ติดตั้ง สามารถทําได�โดย
วิธีการดังต�อไปนี้ ตามลําดับ
1. หยุดการทํางาน Apache เว็บไซต�เซิร�ฟเวอร� โดยคลิกที่เมนู
Start -> Programs -> AppServ -> Manual Control Server -> Apache Stop
2. หยุดการทํางาน MySQL ดาต�าเบสเซิร�ฟเวอร� โดยคลิกที่เมนู
Start -> Programs -> AppServ -> Manual Control Server -> MySQL Stop
3. ลบโปรแกรมโดยคลิกที่เมนู
Start -> Programs -> AppServ -> Uninstall AppServ v2.5.10
���������������� โดย นายชัดสกร พิกุลทอง ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านผือ (สพป.มค.3)
โรงเรียนบ�านผือ ต.หนองกุง อ.ชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม 44160
http://banphue.sytes.net Mail :��������������������������������������
คู�มือการใช�งานโปรแกรม AtomyMaxsite2.5
หน�า 5
การนํา atomymaxsite มาใช�งานในระบบ Appserv
นําไฟล� atomymaxsite2.5.zip ที่ดาวน�โหลดมาแล�ว copy ไปวางไว�ใน C:\AppServ\www แตก
ไฟล� ออกให�อยู�ใน folder atomymaxsite2.5 ดังภาพ
เสร็จแล�วเรียกโปรแกรม phpMyAdmin มาสร�าง database สําหรับ atomymaxsite โดยเป�ดโปรแกรม
Internet Explorer โดยพิมพ�ในช�อง Address http://localhost/phpMyAdmin
จะพบหน�าตาโปรแกรมในการ login เข�าระบบ (Username & Password ได�จากข�อ หน�า 2 ข�อ 3)
จากนั้นก็จะเข�าสู�หน�าตาโปรแกรม phpMyAdmin ในการสร�าง database ซึ่งในที่นี้เราจะสร�าง database ชื่อ
maxsite
���������������� โดย นายชัดสกร พิกุลทอง ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านผือ (สพป.มค.3)
โรงเรียนบ�านผือ ต.หนองกุง อ.ชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม 44160
http://banphue.sytes.net Mail :��������������������������������������