θεατρικό Χριστούγεννα 2014 - αξιολόγηση

Préparation du documentΧξηζηνύγελλα 2014-12-10
Βξηζθόκαζηε ζην εξγαζηήξη ηνπ άγηνπ Βαζίιε.
Άγηνο Βαζίιεο: Δκπξόο ινηπόλ αο θηηάμνπκε γξήγνξα ηα δώξα
θαιηθαηδαξάθηα κνπ.
Καιηθαηδ: Θα ηα θάλνπκε γξήγνξα αε Βαζίιε.
Α.Β : Σρεδόλ έρνπλ θηάζεη Χξηζηνύγελλα θαη εζείο δελ έρεηε
ηειεηώζεη αθόκε κε ηα δώξα!
Και1: Τη ρξεηάδνληαη ηα παηδηά;
Α.Β: Πνηνο κπνξεί λα δηαβάζεη ηε ιίζηα κε ηέηνηα γξάκκαηα πνπ
θάλνπλ;
Και2:Δγώ κπνξώ λα ηα δηαβάζσ. Ξεθηλάκε ηώξα. Η ιίζηα ιέεη έλα
αεξνπιαλάθη.
Και3: Πνιύ δύζθνιν είλαη, νπθ, ιεο λα ην πάξεη κόλν ηνπ ην
παηδάθη;
Και2: Σηγά κελ ην πάξεη κόλν ηνπ από εκάο πεξηκέλεη! Σπλερίδνπκε
ζηε ιίζηα. Έλα απηνθηλεηάθη.
Και3: Α θαη απηό δύζθνιν είλαη.
Και4: Άζε πνπ αλ ην παηήζεη έλα μσηηθό θαη πέζεη ζα θαηαζηξέςεη
όια ηα δώξα.
Και2: Σπλερίδνπκε κε ηε ιίζηα. Τν επόκελν δώξν είλαη κηα θνύθια
κε ην ζπίηη ηεο!
Και3: Αρ θαη απηό δύζθνιν είλαη, ζηγά κελ ηεο ην θάλνπκε, αο
θηηάμνπκε κόλν ηελ θνύθια.
Και5: Γηα ζέλα όια δύζθνια είλαη, νπθ!
Και3: Όια δύζθνια είλαη, άγηε κήπσο λα αγνξάζεηο κηα απηόκαηε
παηρληδνκεραλή λα θηηάρλεη κόλε ηεο ηα παηρλίδηα ησλ παηδηώλ;
Α.Β: Άληε δνπιέςηε ηεκπέιηθα θαιηθαηδαξάθηα πνπ ζέιεηε θαη
απηόκαηεο κεραλέο.
Δπηηέινπο ηα δώξα θηηάρηεθαλ θαη είλαη ε ώξα ν άγηνο Βαζίιεο
λα ηα κνηξάζεη!
Ο άγηνο είλαη ζην έιθεζξν θαη μεθηλάεη λα κνηξάδεη ηα δώξα!
Πέξαζε από πνιιά πνιιά ζπίηηα θαη ηνπ έκεηλαλ αθόκε 4 ζύκθσλα
κε ηε ιίζηα ηνπ.
Πάεη ζην έλα θαη ν θαεκέλνο ζθήλσζε ζηελ θακηλάδα. Τειηθά
όκσο πξνζπάζεζε πνιύ θαη βγήθε! Δθείλν ην παηδί είρε δεηήζεη ην
αεξνπιαλάθη. Δίρε αθήζεη δίπια από ηελ θάιηζα ηα κπηζθόηα θαη ην
γάια γηα ηνλ άγην Βαζίιε. Τν βξάδπ όκσο ζεθώζεθε γηα λα πηεη λεξό
ην παηδί θαη ηνλ είδε λα ηξώεη θαη λα πίλεη. Τν παηδί έηξεμε ζηελ
θξεβαηνθάκαξα θαη είδε ηνπο γνλείο ηνπ λα θνηκνύληαη. Τόηε γύξηζε
ζην ηδάθη θαη εθεη ην παηδί ηνηε θώλαμε
-Ήξζε ν άγηνο Βαζίιεο, γηνύπηηηηηη!
- Μελ θσλάδεηο θαη ζε αθνύζνπλ νη γνλείο ζνπ! Χν ρν ρν ,
θαιά Χξηζηνύγελλα! Μελ πεηο ζε θαλέλαλ όηη κε είδεο!
Καη έθπγε από ηελ θακηλάδα.
Πάεη ζην επόκελν ζπίηη γηα λα δώζεη ην απηνθηλεηάθη. Δθεί
όκσο είραλ μεράζεη ηε θσηηά αλακκέλε θαη θάεθε ιηγνπιάθη….! Πήγε
λα θάεη θαη λα πηεη γηα λα εξεκήζεη θαη ηη λα δεη; Αληί γηα γάια θαη
κπηζθόηα είραλ αθήζεη γαξηδάθηα, παηάθηα θαη αλαςπθηηθά!
- Τη είλαη απηά; Γελ κπνξώ λα ηα θάσ θξίκα…
Αθήλεη ην δώξν καδί κε έλα ζεκείσκα πνπ έγξαθε «ηνπ
ρξόλνπ ζέισ γάια θαη κπηζθόηα, ν άγηνο Β.»θαη θεύγεη.
Σεηξά έρεη ην ζπίηη κε ηελ θνπθιίηζα. Δθεί δελ είρε θακηλάδα
θαη κπήθε από ηελ πόξηα. Βξήθε κπηζθόηα κε γάια αιιά ήηαλ
ιεγκέλα! Καη ν θαεκέλνο ηα έθαγε θαη ηνλ έπηαζε ε θνηιηά ηνπ θαη
ρξεζηκνπνίεζε ην κπάλην θαη αξξώζηεζε!
Δπηπρώο ηνπ είρε κείλεη κόλν έλα ζπίηη πνπ ηνλ πεξίκελαλ θαη
πήγε ηξέρνληαο. Δθεί όκσο δελ είρε δώξα λα ηνπο δώζεη , ηα είρε
δώζεη όια. Τα παηδηά πνπ ηνλ πεξίκελαλ ηνπ είπαλ:
- Γελ πεηξάδεη πνπ δελ έρεηο δώξα γηα εκάο εκείο ζε αγαπάκε.
- Θέιεηε επεηδή είζηε θαιά παηδηά λα ζαο πάσ κηα βόιηα κε
ην έιθεζξν;
- Φπζηθά, επραξηζηνύκε!
- Με έλαλ όξν , λα κελ πείηε ζηνπο γνλείο γηα ην έιθεζξν!
- Φπζηθά είπαλ ηα παηδηά!
Τνπ έδσζαλ ηα παηδηά αθόκε ιίγν ζνθνιαηνύρν γάια θαη
κπηζθόηα γεκηζηά κε ζνθνιάηα επεηδή είρε θνπξαζηεί.
Απηή ε λύρηα έκεηλε αμέραζηε θαη ζηνλ άγην Βαζίιε θαη ζηα
παηδηά. Καη δήζαλ απηνί θαιά θαη εκείο θαιύηεξα θαη
ρξηζηνπγελληάηηθα!
Αμηνιόγεζε:
Τα παηδηά εθθξάζηεθαλ ειεύζεξα θαη όια καδί έγξαςαλ απηό ην
παξακύζη. Η πινθή, ε παξαγξαθνπνίεζε, ε έθθξαζε αλήθνπλ ζηα
παηδηά. Σηε ζπλέρεηα ην έπαημαλ ζε ζεαηξηθή παξάζηαζε κε θνύθιεο,
ζην απηνζρέδην θνπθινζέαηξν ηεο ηάμεο καο, κε ηηο απηνζρέδηεο
θνύθιεο από θνπηάιεο θαη κε θεθάιηα από ραξηόλη πνπ έθηηαμαλ ηα
ίδηα. Τα παηδηά δηαζθέδαζαλ, έκαζαλ, εθθξάζηεθαλ, δεκηνύξγεζαλ
κε ηελ όιε δηαδηθαζία.