kesimpulan makalah PPKN' klas XII

Préparation du documentKESIMPULAN
Kata pancasila meskipun secara eksplisit tidak tercantum di
dalam pembukaan UUD 1945, namaun secara subtantif, jiwa dan
semangatnya ada di dalamnya. Oleh sebab itu, Pancasila yang telah
menjadi kesepakatan bangsa indonesia mesti di laksanakan secara
konsisten dalam kehidupan
Sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
maupun bernegara rumusn pancasila yang lahir bersama dengan
lahirnya Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki makna
penting. Ia menjadi dasar negara bagi penyelengaraan kehidupan
berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan sosial-budaya
masyarakat indonesia sendiri.
Pancasila sering di sebut dengan dasar falsafah negara dan
ideologi negara. Fungsi pokok pancasila adalah sebagai dasar negara
republik indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa indonesia,
sebagai dasar ideologi bangsa dan negara indonesia, sebagai ligatur
bangsa indinesia dan sebagai jati diri bangsa indonesia . pancasila
juga mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai pokok atau kaidah
negara yang mendasar.
Ideologi berasal dari bahasa latin ( lidea : daya cipta sebagai
hasil kesadaran manusia dan logos : ilmu ). Istilah ini diperkenankan
oleh filsuf manusia serta kadar kebenarannya. Ideologi selalu
mengutamakan asas-asas kehidupan politik , dan kenegaraan sebagai
satu kehidupan nasional yang berati kepemimpinan, kekuasaan dan
kelembagaan dengan tujuan kesejahtraan.
Pancasila sebagai ideologi terbuka senentiasa mampu
berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai pancasila tidak boleh di ubah
namun pelaksanaan nya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan
tantangan nyata yang kita hadapi setiap kurun waktu. Jadi pancasila
sebagai ideologi terbuka adalah yang paling tepat untuk di gunakan
oleh indonesia.