Praktikos atmintinė studentui.final

Préparation du documentPRAKTIKA -
Į TAVO SĖKMINGĄ
KARJERĄ
VGTU Integracijos ir karjeros direkcija
Saulėtekio al.11-213 kab.
Tel. : +370 5 274 49 28
www.karjera.vgtu.lt
karjera@vgtu.lt
1
PRAKTIKOS ATMINTINĖ STUDENTUI
Ši praktikos atmintinė yra skirta studentams, kurie tiki, kad kokybiška praktikasėkmingos
karjeros pradžia
VARTOJAMOS SĄVOKOS
Praktika – laikotarpis, oficialiai įtrauktas į kiekvieną
studijų programą, kurio metu studentas pritaiko
teorines žinias praktiškai, sprendžia realias (su įmonės
veikla) susietas problemas, kuria ir vykdo įvairius
projektus, tokiu būdu ugdydamas turimas ir įgydamas
naujas kompetencijas.
Praktikos planas – studento, įmonės ir universiteto
suderintas praktinių užduočių, kurias praktikantas atliks
praktikos metu, sąrašas ir terminai.
Praktikos užduotis – su specialybe ir mokymosi turiniu
susieta, su praktikos vadovais (universiteto ir įmonės)
suderinta ir patvirtinta užduotis, kurią įgyvendins
studentas praktikos laikotarpiu įmonėje.
Įmonė - organizacija, sutinkanti priimti į praktiką VGTU
studentą ir užtikrinti praktinių įgūdžių suteikimą
praktikos trišalėje sutartyje nurodytu laiku. Įmonė
atsako už praktikanto saugą darbe jo buvimo įmonėje
laiku.
Studento praktinio mokymo sutartis – trišalė sutartis,
kurioje apibrėžti visų trijų šalių – VGTU (siunčiančiosios
organizacijos), studento ir Įmonės (priimančiosios
organizacijos) - įsipareigojimai, teisės, pareigos,
nurodyti šalių rekvizitai.
Praktikos tvarkaraštis – VGTU rektoriaus įsakymu
patvirtintas praktikų atlikimo grafikas visų fakultetų ir
kursų studentams.
Praktikos vadovas įmonėje – įmonės kvalifikuotas
specialistas, paskirtas kuruoti praktikantų vykdomą
veiklą. Studentas su juo derina ir detalizuoja praktikos
planą, tuo tarpu praktikos vadovas vykdo praktikos
priežiūrą, o pasibaigus praktikos laikotarpiui, ją įvertina.
Praktikos vadovas universitete – dėstytojas, kuris
studentui padeda parengti ir tvirtina praktikos planą,
užtikrina praktikos tikslų įgyvendinimą bei padeda
spręsti iškilusias praktikos eigoje problemas.
PASIRUOŠIMAS
PRAKTIKAI
Praktika – tavo sėkmingos karjeros pradžia
Studijuodamas kiekvieną dieną girdi, kad tai, ką tu mokaisi, tikrai panaudosi ateityje. Praktika realioje
įmonėje - galimybė išbandyti save kaip specialistą, kuris kiekvieną dieną universitete įgyja vis daugiau naudingų
teorinių žinių. Bet kaip žinome, geriau vieną kartą išbandyti, negu daug kartų išgirsti. Jeigu nori, o mes tuo
neabejojame, būti tikrai geru specialistu, pirmiausia pats rodyk iniciatyvą ir domėkis viskuo, kas susiję su tavo
specialybės praktika ir galimybėmis. Tai gali padaryti a) pasinaudodamas VGTU padalinių teikiamomis paslaugomis;
b) naudodamasis praktikos duomenų bazėmis; c) pasiklausdamas draugų, tėvų ir pažįstamų; d) pasitelkdamas
visagalį Googl`ą.
� Integracijos ir karjeros direkcijoje sužinosi: a) su kokiomis įmonėmis sudarytos bendradarbiavimo sutartys, b)
peržiūrėsi esamus praktikos skelbimus, c) turėsi galimybę dalyvauti atrankose į konkrečias praktikos vietas; d)
gausi konsultacijas, kaip įgyti kuo daugiau kompetencijų praktikos metu; e) išmoksi paruošti tinkamą CV,
motyvacinį laišką, bei pasiruoši sėkmingam savęs pristatymui praktikos vietoje.
�
Studijų direkcijoje: a) sužinosi tikslius praktikos vykdymo ir atsiskaitymo terminus; b) susipažinsi su praktikos
programomis; c) sužinosi, kokius praktikos dokumentus turi užpildyti; d) rasi praktinio mokymo sutarties pvz.
2
� Savo fakulteto katedroje: a) susipažinsi su savo praktikos vadovu; b) suderinsi praktikos tikslus ir užduotis; c)
suderinsi atsiskaitymo už praktiką būdus ir grafiką; d) sužinosi galutinį praktikos įvertinimą.
�
�
URD: a) sužinosi apie praktikos galimybes užsienyje; b) sužinosi tikslius praktikos vykdymo užsienyje
terminus; c) sužinosi, ką turi padaryti, norėdamas atlikti praktiką užsienyje .
Praktikos duomenų bazės: www.epraktika.lt; www.startuoju.lt; www.gerapraktika.lt
Praktikos tikslas, uždaviniai (dokumentų nešiojimas –
irgi praktika?)
Praktikos tikslas – suteikti tau galimybę paskaitų metu įgytas teorines žinias pritaikyti sprendžiant
realias verslo problemas. Praktikos tikslą, kuris turi būti įrašytas į studento praktinio mokymo sutartį, suderink su
praktikos vadovu katedroje. Įsivardinęs praktikos tikslą, numatyk uždavinius, kuriuos įgyvendinsi praktikos metu.
Idealu, jeigu tai bus realūs, praktikos vadovo pritarimą turintys uždaviniai. Nuo to, kaip suformuluosi savo tikslą bei
uždavinius, dažnai priklausys, ką tu veiksi praktikos metu. Bet ir čia svarbu būti realistu, t.y. neužsibrėžti
neįgyvendinamus tikslus, nes jei jų nepasieksi praktikos metu, bus labai nesmagu tai pripažinti. Taigi, jeigu tavo
tikslas yra susipažinti su įmonės veikla, organizacine struktūra, tai nenustebk, jeigu teks dokumentus ne tik vartyti,
bet juos ir pernešti iš vieno kabineto į kitą. Juk realiame darbo pasaulyje tai yra dalis įmonės darbuotojų veiklos.
Prisistatymas (CV, motyvacinis laiškas – kam jie
reikalingi)
Atsakingai parengtas CV, tik sustiprins tavo poziciją praktikantų tarpe, kas ženkliai padidina galimybes
po praktikos įsidarbinti toje pačioje įmonėje. Motyvacinis laiškas – tai būdas atkreipti į save dėmesį, pabrėžiant savo
rimtą požiūrį į pačią įmonę ir praktikos procesą, nes kaip žinote, motyvacinis laiškas rašomas pagal konkretų
praktikos skelbimą/pasiūlymą/vietą.
PRAKTIKOS VIETOS
PAIEŠKA
Kada pradėti galvoti apie praktiką
Pirmajame kurse besimokydamas jau pradėk galvoti, ką norėtum veikti pabaigęs studijas, semkis
dėstytojų perduodamos patirties paskaitose ir laisvu nuo paskaitų metu, pabandyk įsivaizduoti save po 10 metų.
Pavyko? Jau turi viziją? Užrašyk ją ant lapo, o dabar išskirk šias dalis: a) norimas darbo pobūdis; b) prioritetinis verslo
sektorius; c) tau žinoma to sektoriaus įmonė. Gera pradžia –pusė darbo:)
Kada galiu atlikti praktiką
Pirmiausia sužinok kokia praktika/os (praktikos tipas) įtraukta į tavo studijų programą. Priklausomai
nuo praktikos tipo (mokomoji, pažintinė, profesinė, mokslinė gamybinė praktika), praktikos atliekamos įvairiais
3
laikotarpiais. Norint atlikti praktiką, ankščiau, arba vėliau nei nurodyta oficialiame kalendoriniame grafike (pvz. nori
pradėti atlikti praktiką gegužės mėn., o nurodytas terminas – liepos mėn.), rašyk prašymą fakulteto dekanui.
Kur galiu kreiptis dėl informacijos
Tas, kas valdo informaciją – tas valdo pasaulį:) ir tame tikrai yra tiesos. Tu esi tas, kuris valdys pasaulį
po 5, 10, 15 metų, na o dabar mes tau galime padėti. Tau padėti visada yra pasiruošę: a) tavo fakultetas/katedra b)
Studijų direkcija http://studijos.vgtu.lt/; c) Integracijos ir karjeros direkcija www.karjera.vgtu.lt; d) Užsienio ryšių
direkcija (jeigu ruošiesi praktiką atlikti užsienyje) http://urd.vgtu.lt/.
Praktikos skelbimai: kur galiu rasti
Praktikos skelbimus gali rasti fakulteto internetinėje svetainėje, IKD puslapyje www.karjera.vgtu.lt;
URD puslapyje http://urd.vgtu.lt/. Šiose svetainėse rasi ir kitų informacinių šaltinių nuorodas.
Tinkamiausios įmonės pasirinkimas
Susiradęs tave dominantį skelbimą, pasidomėk viešojoje erdvėje esančia informacija apie įmonę. jeigu
įmonė tau patraukli, pasinaudok nurodytais kontaktais ir susisiek su atsakingais asmenimis (el. paštu ir/ arba
telefonu), siųsk prašomus dokumentus (tai dažniausiai bus CV ir Motyvacinis laiškas), o nusiuntęs, nepamiršk 2 dienų
laikotarpyje pasiskambinti ir pasitikslinti, ar gavo tavo laišką. Jei gavo – pasiruošk atrankai.
Aš jau žinau, ko noriu
Sulaukęs iš įmonės atstovų patvirtinimą apie tau suteiktą galimybę atlikti praktiką, papildyk savo lapą
(kuriame jau parašei savo viziją, prioritetinį verslo sektorių, norimą darbo pobūdį ir įvardinai tau žinomą įmonę) dar
vienu stulpeliu – praktika. Jame užfiksuok patvirtinimą atsiuntusią įmonę, praktikos tikslus bei uždavinius.
PRAKTIKOS
DOKUMENTAI
Kur, kada ir kaip teisingai užpildyti praktikos
dokumentus
Studijų direkcijos internetinėje svetainėje rasi reikalingų dokumentų pavyzdžius, o prisijungęs prie
VGTU Informacinės sistemos (medeinės), matysi jau parengtą praktikos sutartį, kurią užpildęs turi atsispausdinti ir
susirinkti reikiamus parašus. Šiame etape nedvejodamas kontaktuok su įmonės atstovais, fakultetų praktikos
vadovais, kurie padės tiksliau įvardinti uždavinius, rezultatus ir pan.
4
Praktikos planas
Kartu su įmonės atstovu, kuris dažniausiai bus ir tavo praktikos vadovas, suderink praktikos planą,
kuris, aišku, turi atitikti VGTU suformuluotą tikslą bei uždavinius.
PRAKTIKOS
ATLIKIMAS
Ką žinau apie įmonę
Sutvarkęs visus dokumentus, esi jau kokybiškos praktikos pusiaukelėje. Būtinai papildomai pasidomėk
įmonės kultūra, filosofija, aprangos kodu, vertybėmis, kurių turėsi laikytis atlikdamas praktiką.
Ką įmonė žino apie mane
Įmonė, priimdama studentus į praktiką, tikisi, kad jie sustiprins savo turimus žmogiškuosius išteklius
naujais nariais, kurie prisidės prie įmonės sėkmingos veiklos. Dar kartą peržiūrėk savo studijuotus dalykus, prisimink
dėstytojų paskaitas, kuriose, greičiausiai, gavai daug vertingų teorinių žinių, kurias praktikos metu turėsi galimybę
parodyti ir, be abejo, panaudoti. Ant anksčiau minėto lapo surašyk jas.
Kokias užduotis esu pasirengęs atlikti
Jaunas žmogus – kaip neapdirbtas brangakmenis, kurį nugludinus, išryškėja visas jo grožis ir vertė.
Neabejotinai, atlikdamas visas užduotis, sieksi tobulo rezultato. Bet svarbu nusistatyti sau, kokias užduotis jau esi
pasirengęs vykdyti, o kokias - dar trūksta žinių ar įgūdžių. Tai labai priklauso ir nuo tavo praktikos tipo - ar tai
pažintinė (trukmė iki 2 savaičių), ar profesinė praktika (trukmė - 8 savaitės).
Kokias savo žinias ir kompetencijas pritaikysiu
įmonėje
Pasiruošk savo turimų žinių bei įgūdžių ir norimų įgyti sąrašą, kurį galėsi pildyti praktikos laikotarpiu.
Praktikos vadovas VGTU
Tai Dėstytojas, kuris studentui padeda parengti ir tvirtina praktikos planą, užtikrina praktikos tikslų
įgyvendinimą bei padeda spręsti iškilusias praktikos eigoje problemas. Juk praktikos vadovas geriausiai žino tavo
studijų programą bei nutuokia, ką tu turi išmokti praktikos metu, t.y. numato galimus tavo praktikos rezultatus. Be
to praktikos vadovas vykdo tavo praktikos monitoringą, tad nenustebk, vieną dieną jį sutikęs savo praktikos vietoje.
5
Praktikos vadovas įmonėje
Praktikos vadovas įmonėje – įmonės kvalifikuotas specialistas, paskirtas kuruoti praktikantų vykdomą
veiklą. Studentas su juo derina ir detalizuoja praktikos planą, praktikos vadovas vykdo praktikos priežiūrą, o
pasibaigus praktikos laikotarpiui, ją įvertina. Taigi, praktikos vadovas yra antras po tavęs, žinoma, svarbus žmogus
įmonėje;)
Akademinė praktikos užduotis ir realybė
Gali netrukus pastebėti, kad realiai veikiančioje įmonėje procesai vyksta kitaip, negu buvai išmokęs.
Taip juk ir turi būti. Teorijos įgyja prasmę tik data, kai jos naudojamos, tačiau žinok, kad jos, pritaikytos konkrečioje
situacijoje, gali būti mažiau pastebimos, bet labai veiksmingos. Taigi tavo užduotis, aptikti tuos skirtumus ir
pasisemti praktinės teorijų įgyvendinimo patirties.
Elgesys darbo vietoje
Praktika – tai realaus darbo simuliacija. Tu dirbi, tik trumpai ir mažesnės apimties darbus. Nuo to, kaip
tu pasirodysi praktikos metu, priklauso tolesnis tavo ir įmonės ryšys. Čia turi parodyti visas savo geriausias savybes,
geriausius įgūdžius. Ir tada puiki rekomendacija iš įmonės atstovų pusės garantuota. Na, o jeigu tavo vertybės
neatitinka įmonės filosofijos, turbūt neverta tai parodyti dar pirmąją praktikos dieną�
Motyvacija ir iniciatyva
Jeigu į praktiką ketini eiti tik formaliai gauti parašą, tai reiškia nesi pasiruošęs praktikai ir nesuvoki jos
svarbos tavo tolesnei karjerai (supratimą apie praktikos naudą gali gauti dalyvaudamas Integracijos ir karjeros
direkcijos organizuojamuose renginiuose, Karjeros dienose). Na, o jeigu tu jau suvoki prasmę ir esi motyvuotas, tai
įmonė tikrai pamatys tave, tavo gebėjimus. Nebijok rodyti iniciatyvos sprendžiant konkrečias užduotis, išreikšk savo
nuomonę drąsiai, bet argumentuotai.
Komunikavimas
Vienas lauke ne karys, teigia liaudies išmintis. Taip ir praktikos vietoje, „kariauna“ didelė, ir tik kartu
veikiant galima pasiekti sėkmingų bendrų rezultatų. Taigi, bendrauti ir bendradarbiauti teks: kas moka, patobulins
šiuos įgūdžius, na o kas dar ne – įgis.
Kas saugo praktikantą
Praktikos metu įmonė užtikrina tau darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias
darbo sąlygas, esant reikalui aprūpina praktikai atlikti būtinais darbo įrankiais, darbo drabužiais ir darbo avalyne,
kitomis asmeninėmis ir kolektyvinėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis teisės aktuose nustatyta tvarka.
6
Ką daryti jei praktikos vietoje darai ne tai, ką
turėtum daryti
Jei praktika, kurią atlieki yra visiškai nesusijusi su uždaviniais numatytais tavo praktikos sutartyje ir jei
tau skiriamos užduotys nesusiję su studijų ir praktinio mokymo specifika ir labiau skirtos nekvalifikuotam darbui
atlikti, turi teisę nutraukti savo praktikos sutartį ir keisti praktikos vietą.
PRAKTIKAI
PASIBAIGUS
Dokumentai ir jų pridavimo terminai (ataskaitos ir
kt.)
Praktikai pasibaigus svarbu nepraleisti atsiskaitymo už ją terminų, kurie yra patvirtinti VGTU Rektoriaus
įsakymu. Nespėjusiems to padaryti laiku teks susitaikyti su skolininko dalia. Visą informaciją rasite Studijų direkcijos
internetinėje svetainėje http://studijos.vgtu.lt/praktikos/
Tavo Įvertinimas (ko išmokai, ką sužinojai ir pan.)
Kritika gerai, na o savikritika dar geriau, sako žmonės�. Pasiimk prieš praktiką ir jos metu pildytą lapą ir
susirašyk, ko išmokai, ką sužinojai. Pirmiausia, tai bus pagrindas papildyti tavo CV, o taip pat atrasi dar neišnaudotas
galimų kompetencijų nišas.
Įmonės įvertinimas (praktikanto paveikslas)
Įmonės praktikos vadovas teikia tavo įvertinimą universitetui. Taigi, kokį tave matė , mato ir greičiausiai
matys įmonė, priklauso tik nuo tavęs: ar tai bus „atliko praktiką, pasiekė numatytus tikslus“, ar „perspektyvus
būsimas šios kompanijos darbuotojas“.
Ryšys su įmone
Praktikai pasibaigus, sutvarkius visus reikalingus dokumentus, nepadėk į gilų stalčių įmonės kontaktų.
Jie tau gali praversti rašant kursinius, atliekant laboratorinius darbus, rengiant diplominį projektą.
7